Finansiell information september 2012 - maj 2013:

2013-06-03

* Periodens resultat 4 627 tkr
* Eget kapital 11 224 tkr
* Soliditet 48,9%

Capillum investerar i ”The 3D Classroom” där marknadspotentialen enbart i Sverige bedöms till minst 150 MSEK.

Capillum Holding AB,”Capillum”, uppvisar en fortsatt stark resultatutveckling. I memorandum som upprättades i november 2012 offentliggjordes en resultatprognos för innevarande räkenskapsår, september 2012– augusti 2013, till 1 068 tkr.

Resultat för september 2012 – maj 2013 uppgick till 4 627 tkr vilket innebär att Capillum efter 9 månader, med god marginal, överträffat prognosen för helåret. Främst är det tecknade finansieringsavtal men även viss avyttring av aktier i Cefour Wine and Beverage Partihandel AB, ”Cefour”, som genererar de goda vinsterna.

Med anledning av att Bolaget under förra räkenskapsåret 2011/2012 inte haft någon egentlig verksamhet är det inte relevant att lämna jämförelsesiffror avseende resultat.

Bolagets verksamhet
Capillum bedrev tidigare verksamhet inom miljöteknik. Capillum beviljades 2010 företagsrekonstruktion och i och med fastställd rekonstruktion tog nuvarande styrelse över ansvaret för Capillum. Som en effekt av tidigare verksamhet har Capillum idag ett betydande underskottsavdrag.

Under våren 2012 började nuvarande verksamhetsinriktning att formas. Sedan sommaren 2012 har Capillum utvecklat en affärsmodell där bryggfinansiering utgör en central roll. Affärsmodellen bygger vidare på att ett antal produkter kan kombineras till en för kunden intressant och kostnadseffektiv finansieringslösning. Capillum har i två bolag, Cefour och Sensavis Holding AB, ”Sensavis”, omvandlat brygglån till ägarkapital då styrelsen i Capillum gjort bedömningen att ett ägande i respektive bolag bedöms ge en betydligt högre avkastning än vad givna brygglån ger.


Utöver bryggfinansiering kan Capillum sätta ihop flera produkter till en total finansieringslösning vilket har medfört ett antal för Capillum mycket lönsamma finansieringsavtal.

Finansiell information september 2012 - maj 2013 (9 månader)
Resultat 4 627 tkr

Capillums eget kapital uppgick per 2013-05-31 till 11 224 tkr.
Balansomslutningen uppgick till 22 970 tkr. Detta innebär en soliditet om 48,9%.

Eget kapital per 2012-08-31 uppgick till 2 826 tkr.
Capillum är i sin helhet finansierad av aktieägare. Bolaget har inga lån hos andra kreditgivare.

Händelser under perioden
Cefour:
Capillum har under perioden tecknat 84 500 000 aktier Cefour, ett bolag som är listat på Aktietorget. Capillums genomsnittliga anskaffningspris uppgår till drygt 6 öre /aktie. Capillums ägarandel i Cefour uppgick per 2013-05-31 till 12,9 % av röster samt 15,4 % av kapital.

Capillum har sedan tidigare informerat om att Bolaget avser att inneha cirka 11 % av röster i Cefour som ett långsiktigt innehav. Ett innehav som uppgår till minst 10 % av röster samt att ägandet överstiger 1 år medför att reavinster ej är föremål för beskattning.

Sensavis:
Sensavis är ett bolag som bl.a. specialiserat sig på interaktiv 3D visualisering inom skola, medicin och näringsliv. Sensavis och dess dotterbolag Wizzcom är nu inne i en mycket intressant och expansiv period och marknadspotentialen för deras produkter bedöms som stor. Sensavis huvudprodukt, ”The 3D Classroom” bedöms ha betydande potential där enbart den svenska marknaden beräknas uppgå till mer än 150 MSEK.

Sensavis har under perioden mars-maj erhållit bryggfinansiering från Capillum vilket nu omvandlat till ägarkapital. Capillum innehar cirka 12 % av rösterna och kapitalet i Sensavis.

För mer information om Sensavis, se pressmeddelanden på www.capillum.se

Innehaven i Cefour och Sensavis har ett sammantaget bokfört värde om cirka 10 MSEK. Styrelsen i Capillum bedömer att det finns betydande övervärden i dessa innehav.Förhandlingar med Maxpeak AB (publ)
Styrelsen för Maxpeak AB, ”Maxpeak”, har tecknat att avsiktsförklaring med ägarna av A-aktier i Capillum Avsiktsförklaringen innebär att Maxpeak AB kommer att rikta en emission om att förärva A-aktieägarnas samtliga aktier, alltså både A- och B-aktier. Efter genomförd transaktion kommer Maxpeak att äga cirka 66 procent av kapitalet och cirka 75 procent av rösterna.

Transaktionen kommer att äga rum första veckan i september och orsaken till detta är att det finns betydande skattemässiga underskottsavdrag i Capillum och dess dotterbolag och som kan utnyttjas vid Capillums årsbokslut per 2013-08-31.

I september avser Maxpeak också att rikta en emission till övriga aktieägare i Capillum med förhoppningen att Capillum skall bli ett helägt dotterbolag till Maxpeak. Denna emission kommer att göras på samma villkor som den nu träffade överenskommelsen


Kopparberg 2013-06-03


För ytterligare information vänligen kontakta:
Styrelseordförande Anna-May Wester, 070-849 14 39Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom bryggfinansiering, emissionshantering, factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora företag. Capillum är även en av de största ägarna i det expansiva företaget Cefour, www.cefourwine.com och Sensavis, www.sensavis.com
Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan under det första verksamhetsåret. Enskilt största ägaren i Capillum är Maxpeak AB (publ),ett bolag som är listat på Aktietorget.

Bifogad fil:
» Finansiell_information_Capillum_20130603.pdf

2013-12-18

Pressmeddelande

2013-12-13

Sensavis lanserar ”The 3D Healthline”

Capillums viktigaste investering och tillgång i dagsläget är innehavet i Sensavis som har utvecklat en unik mjukvaruplattform för tredimensionella, interaktiva, visualiseringar. Utifrån plattformen har Sensavis skapat ”The 3D Classroom” och ”The 3D Healthline”. Med dessa globala produkter ger Sensavis undervisning inom skola och sjukvård en ny dimension både vad gäller teknik och innehåll.

2013-11-07

Årsredovisning publicerad

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012-2013 har idag publicerats på hemsidan.

2013-10-25

Kallelse årsstämma den 22 november 2013

Aktieägarna i Capillum Holding AB (publ) Kallas härmed till årsstämma den 22 november 2013 kl. 10,00 i Bolagets lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2013-10-17

Capillum informerar om innehavet i Sensavis

Som tidigare informerats har Capillum omvandlat brygglån om cirka 5 msek till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”. Capillum innehar en ägarandel i Sensavis om cirka 11 %.

2013-10-17

Capillum informerar om innehavet i Sensavis

Som tidigare informerats har Capillum omvandlat brygglån om cirka 5 msek till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”. Capillum innehar en ägarandel i Sensavis om cirka 11 %.

2013-09-04

Maxpeak blir ny huvudägare i Capillum och tillförs ett värde överstigande 15 mkr.

Maxpeak AB (publ) ”Maxpeak” har idag offentliggjort att man förvärvat röstmajoriteten i Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” för att vidareutveckla redan lönsam affärsmodell. Förvärvet har gjorts genom att Maxpeak förvärvat A-aktieägarnas samtliga aktier vilket betyder att Maxpeak idag har 74.6% av rösterna och 64.6 % av kapitalet.

2013-08-08

Nyhetsbrev 8 Aug 2013

Industribolag förbereder bud på Cefour Wine

Reklamexponering på Cefours vinglas, en innovativ utveckling som ger ökade intäkter.

2013-06-10

Capillum ger ut obligation till 11 % i fast årsränta inför fortsatt expansion

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” ger ut obligation inför fortsatt expansion.

2013-06-07

Nyhetsbrev

Förhandlingar med Maxpeak slutförda.
Capillum investerar i ”The 3D Classroom”, en svensk innovation för den globala marknaden.

2013-06-07

Capillum ger ut obligation till attraktiva villkor.

Fullständigt memorandum samt obligationsvillkor finnes nedan

2013-06-03

Finansiell information september 2012 - maj 2013:

* Periodens resultat 4 627 tkr
* Eget kapital 11 224 tkr
* Soliditet 48,9%

Capillum investerar i ”The 3D Classroom” där marknadspotentialen enbart i Sverige bedöms till minst 150 MSEK.

2013-05-31

Positiv utveckling i Sensavis

I pressmeddelande av den 24 april informerade Capillum Holding AB, ”Capillum”, att företaget har investerat i Sensavis Holding AB, ”Sensavis”. Sedan dess har en mängd positiva händelser inträffat som stärker styrelsen för Capillum i dess övertygelse om att investeringen i Sensavis kan bli en utmärkt affär för Capillums aktieägare.

2013-05-28

Capillum lämnar finansieringslösning till Wizzcom inför dess expansion i Norden och USA

Capillum Holding ”Capillum” har tidigare informerat om att man ytterst selektivt kommer att välja kunder för företagets finansieringslösningar. Capillum har även informerat om att Capillum omvandlat brygglån till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”. Sensavis är ett bolag som bl.a. specialiserat sig på interaktiv 3D visualisering av olika ämnen och budskap inom skola, medicin och näringsliv.

2013-05-14

Capillum förhandlar om utökat samarbete med expansiva Sensavis Holding

Capillum Holding ”Capillum” har tidigare informerat om att man ytterst selektivt kommer att välja kunder för företagets finansieringslösningar. Capillum har som tidigare informerat omvandlat brygglån till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”.Sensavis är ett bolag som bl.a. specialiserat sig på interaktiv 3D visualisering av olika ämnen och budskap inom skola, medicin och näringsliv.

2013-04-26

Capillum investerar i 3D-Klassrummet, framtidens utbildning för den globala marknaden

Capillum Holding AB ”Capillum”, har tidigare informerat om att Bolaget ingått samarbete med Sensavis Holding AB, ”Sensavis”, ett bolag som erbjuder nytta genom att revolutionera utbildning och kommunikation.

2013-03-22

Capillum ökar tillväxttakten och lämnar finansieringslösning till Sensavis Holding AB.

Capillum Holding,”Capillum”, har tidigare informerat om att man ytterst selektivt kommer att välja kunder för företagets finansieringslösningar. Styrelsen i Capillum har nu efter noggrann utvärdering beslutat att etablera ett samarbete med Sensavis Holding AB, ”Sensavis”, som kommer att erhålla en finansieringslösning från Capillum.

2013-03-20

Capillum Holding förvärvar A-aktier i Cefour

Capillum Holding,”Capillum”, har förvärvat 1 500 000 aktier av serie A i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ),”Cefour”. www.cefourwine.com är listat på Aktietorget.

2013-03-06

Finansiell information september 2012-februari 2013:

* Periodens resultat 4 165 tkr.
* Eget kapital 9 806 tkr.

2013-01-29

Kallelse till årsstämma den 28 februari 2013

Aktieägarna i Capillum Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 februari 2013 kl. 15,00 i Bolaget lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2013-01-22

Intressant utveckling i Cefour

Under 2012 har Capillum tillhandahållit Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) ”Cefour”, ett bolag listat på Aktietorget, finansieringslösningar.

2012-12-17

Ingår nytt lönsamt finansieringsavtal. Sista dag för att teckna konvertibel till 13,25% i ränta.

Capillum har ingått ett lönsamt finansieringsavtal och erhåller 350 tkr i vinst. Totalt har Capillum under en 3 månaders period ingått finansieringsavtal vilka totalt genererar 850 tkr i vinst. Capillum är redan idag ett snabbväxande bolag och med lönsamma finansieringsavtal ges Capillum möjlighet till snabbare tillväxt kommenterar Anna-May Wester, Capillums ordförande.

2012-12-10

Pågående förhandlingar om lönsamt finansieringsavtal.

Med anledning av ovanstående förlängs teckningstiden i pågående konvertibelemission tom 17 december 2012.

2012-12-10

Strategiskt innehav i Cefour förväntas ge ökad värdering av Capillum. Pågående förhandlingar avs. lönsamt finansieringsavtal.

”Under perioden som Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” samarbetat med Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ ”Cefour” blir vi alltmer övertygad om att Cefour har en intressant framtid, kommenterar Anna-May Wester, ordförande i Capillum”.

2012-11-28

Konvertibelemission till attraktiva villkor

Capillum Holding AB (publ),”Capillum”

Ett snabbväxande bolag med stor tillväxtpotential. Prel. resultat september-november 2012, 600 tkr i vinst. För att öka tillväxttakten genomför Capillum nu en konvertibelemission till attraktiva villkor. Capillum erbjuder 13,25% i fast årsränta tom 30 juni 2014.

2012-11-27

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” tecknar aktier i Cefour

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” tecknar aktier i Cefour Cefour förhandlar om internationell finansieringslösning med en av Capillums samarbetspartner

2012-09-28

Capillum har ingått lönsamt finansieringsavtal

Capillum har ingått lönsamt finansieringsavtal och erhåller 500 tkr i vinst. Finansieringsavtal är ett led i den intressanta utveckling som nu pågår i Capillum, kommenterar Anna-May Wester, Capillums ordförande.

2012-09-25

Capillum betalar 13,25% i ränta och genererar god lönsamhet, kommenterar styrelseordförande Anna-May Wester.

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum”, har idag en lönsam affärsmodell som bygger på att ett antal produkter kan kombineras till en för kunden intressant och kostnadseffektiv finansieringslösning.

2012-08-28

Capillum Holding omvandlar Cefours bryggfinansiering till ägarkapital.

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ), ”Cefour”, har som affärsidé att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast. Cefour, www.cefourwine.com är listat på Aktietorget.

2012-07-25

Kallelse till extra bolagstämma

29 augusti kl 16.00 i Bolagets lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2012-06-08

Capillum Holding AB (publ) lanserar lönsam affärsmodell och hjälper små och medelstora företag med all sorts finansiering

För att öka expansionstakten i Capillum Holding genomför Bolaget nu en konvertibelemission till attraktiva villkor, 10 % i fast årsränta med
löptid 1,5 år.

2012-04-11

Capillum Holding AB: Capillum Holding tecknar samarbetsavtal med Bibby Financial Services AB.

Capillum Holding har tecknat ett samarbetsavtal med Bibby Financial Services AB. Med detta avtal kan Capillum Holding erbjuda sina kunder ett mer omfattande paket av tjänster inom finansiering.

2012-04-02

Almi Invest diskuterar en investering i Capillum Holding

Företrädare för Capillum Holding AB för intensiva diskussioner med Almi Invest kring en investering i bolaget. Till grund för diskussionen ligger den nya affärsplanen som styrelsen för Capillum Holding har arbetat fram.

2012-03-28

Capillum ger ut konvertibla skuldebrev till förmånliga villkor

Capillum Holding genomför nu en konvertibelemission med attraktiva villkor, bland annat 10% fast årsränta och en löptid om 3 år.

2012-01-30

Kallelse till årstämma

Aktieägarna i Capillum Holding AB kallas härmed till årsstämma den 29 februari 2012 kl. 17,00 i Bolagets lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2009-12-11

Andreas Andersson investerar i Media Brands (Nordic) AB

Andreas Andersson investerar i Media Brands (Nordic) AB, MBN, och kommer att väljas in i styrelsen.

2009-12-08

Förlängd teckningstid med anledning av pågående förhandlingar avseende ny investering samt ökad marknadsaktivitet i befintlig investering.

Styrelsen för Capillum AB har beslutat att förlänga teckningstiden i pågående emission till den 15 december. Detta med anledning av att det finns ny information om såväl befintliga investeringar som att förhandling pågår om en ny investering.

2009-11-12

Capillum slår upp portarna

Capillum, ett nytt investmentbolag som får pengarna att växa.

2009-10-21

Test 1

djsfhg dslkfjg hdlkj hgldjskfh gldkjhfg.

2009-10-20

Capillum köper lägenhet i Florida, USA.

Under oktober månad har Capillum förvärvat sin första lägenhet i Florida, USA. Detta har gjorts tillsammans med Svenska Investeringsgruppen.