Nyhetsbrev

2013-06-07

Förhandlingar med Maxpeak slutförda.
Capillum investerar i ”The 3D Classroom”, en svensk innovation för den globala marknaden.

Utvecklingen i Capillum Holding AB ”Capillum” har hittills överträffat allas förväntningar. Styrelsen i Capillum ser med fortsatt intresse på vad framtiden har att ge. Framför allt vill vi lyfta fram Capillums investering i Sensavis Holding AB ”Sensavis”. Vi vågar påstå att deras produkt ”The 3D Classroom” har alla förutsättningar att som t.ex. Skype och Spotify revolutionera en hel bransch. I Sensavis fall är det lärandet. Vi tror att när ett antal kommuner/skolor väl har infört ”The 3D Classroom” i sina skolor kommer det att kunna få en ”följa John” effekt. Marknadspotentialen för den svenska marknaden bedöms till mer än 150 MSEK. Mer om Sensavis nedan.

Styrelsen i Capillum bedömer att större delen av underskott, från tidigare verksamhet, kommer att nyttjas under innevarande räkenskapsår.
Under perioden september 2012- maj 2013 har Capillums eget kapital ökat från 2,8 MSEK till 11,2 MSEK, med en periodvinst om 4,6 MSEK.
Styrelsen för Maxpeak AB (publ) ”Maxpeak” har tecknat en avsiktsförklaring med ägarna av A-aktier i Capillum. Avsiktsförklaringen innebär att Maxpeak kommer att rikta en emission om att förärva A-aktieägarnas samtliga aktier (både A- och B-aktier).
Transaktionen kommer att äga rum första veckan i september och orsaken till detta är, som tidigare kommunicerats, att det finns betydande skattemässiga underskottsavdrag i Capillum och dess dotterbolag och som inte bör gå förlorande och Capillum har bokslut per 2013-08-31. Köpeskillingen kommer att erläggas genom nyemitterade aktier i Maxpeak.
Villkoren för emissionen är att 1 (en) aktie (A eller B) i Capillum ger 8 (åtta) aktier i Maxpeak AB. För varje 8 tecknade aktier i Maxpeak kommer också 4 (fyra) teckningsoption av serie 4 (TO4) att erbjudas, dvs. med teckning i februari 2014. I september kommer Maxpeak också att rikta en emission till övriga aktieägare i Capillum med förhoppningen att Capillum skall bli ett helägt dotterbolag. Denna emission kommer att göras på samma villkor som den nu träffade överenskommelsen.
Från styrelsens sida kan vi konstatera att en värdering av Capillum inte är alldeles enkel. Cefour är listat på Aktietorget och där kan man följa dess kursutveckling. Sensavis är svårare att värdera.
Med anledning av detta erhåller aktieägare teckningsoptioner(TO). Om innehaven i Capillum utvecklas på ett positivt sätt bör det även avspeglas i aktiekursen i Maxpeak. Om så infaller kan även erhållna TO bli värdefulla.
Noteras kan att Maxpeak redan före aviserad transaktion innehar cirka 40 % av kapitalet i Capillum.


I början av 2013 blev Capillum kontaktad av Sensavis, ett bolag som bl.a. specialiserat sig på interaktiv 3D visualisering inom skola, medicin och näringsliv. Sensavis var vid den tidpunkten cirka 2,5 månader från lansering av sin första produkt ”The 3D Classroom”.
Capillum fick då ta del av Sensavis produkter och en helt ny värld öppnade sig. Kort kan sägas, ”vi kom dit, satte oss ner för att beskåda deras produkter och sedan blev vi kvar. Något liknande har vi aldrig sett, mycket intressant.”
För att verkligen förstå vad Sensavis har utvecklat samt vilken potential som bolaget har måste deras produkter som t.ex. ”The 3D Classroom” ses med egna ögon.

Den 31 maj lämnar Capillum nedanstående pressmeddelande:
”I pressmeddelande av den 24 april informerade Capillum Holding AB, ”Capillum”, att företaget har omvandlat brygglån till ägarkapital i Sensavis Holding AB, ”Sensavis”. Sedan dess har en mängd positiva händelser inträffat som stärker styrelsen för Capillum i dess övertygelse om att investeringen i Sensavis kan bli en utmärkt affär för Capillums aktieägare.
Sedan Capillum investerade i Sensavis har Sensavis erhållit ett antal beställningar på företagets huvudprodukt, ”The 3D Classroom”. Vidare har Sensavis tecknat ett distributionsavtal med företaget Tech Data som är en av världens största distributörer av IT-produkter och programvaror. Till detta skall läggas de samarbetsavtal som ingåtts med amerikanska HP och sydkoreanska LG om nordisk ensamrätt för hårdvara till Sensavis produkter.
”Att ett mindre mjukvaruföretag som Sensavis lyckats teckna dessa typer av avtal med globala jättar som Tech Data, LG och HP är i sig smått unikt, vilket i sin tur visar vilken potential som finns i Sensavis som företag” säger Anna-May Wester, styrelseordförande i Capillum.
Sensavis har bl.a. specialiserat sig på interaktiv 3D visualisering inom områdena skola, medicin och näringsliv. Initialt kommer Sensavis att fokusera på ”The 3D Classroom”, ett banbrytande interaktivt och levande läromedel för skolan som läraren kan styra istället för att läromedlet styr läraren. Exempelvis kan biologiläraren visualisera hjärtat för eleverna i 3D, läraren kan rotera hjärtat så att det ses från olika vinklar, demonstrera ett uppsnittat hjärta och i realtid simulera hur hjärtat reagerar vid exempelvis olika blodtryck, olika klaffel, åderförkalkning mm.
Potentialen för ”The 3D Classroom” i Sverige, baserat på en svensk marknad med cirka 5 700 skolor, bedöms till mer än 150 MSEK. Därtill kommer den övriga nordiska marknaden med liknande potential. Sensavis system är redan från början byggt för en internationell marknad så potentialen för ”The 3D Classroom” bedöms som mycket stor (enbart Tyskland beräknas ha 40-50. 000 skolor baserat på befolkningsjämförelse med Sverige). Även den globala potentialen inom områdena medicin och näringsliv anses som ytterst betydande.

I en nyligen genomförd studie av professor Anne Bamford från London med deltagande av 700 elever på skolor från Frankrike, Tyskland, Turkiet, Italien, UK, Holland och Sverige kunde man påvisa att utan visuella hjälpmedel var endast 50 % av eleverna uppmärksamma på lärarens budskap. Genom att inleda lektionerna med ett visuellt 3D-budskap ökade denna siffra till 94 %. När 3D-glasögonen togs av och lektionerna fortsatte steg siffran ytterligare till 96 %. Antalet relevanta frågor


från eleverna ökade dramatiskt och där på följande kunskapstester visar att 52 % av eleverna klarade proven efter "vanliga" lektioner samtidigt som 86 % av eleverna klarade proven där 3D använts under lektionerna. En kortfattad summering av denna studie, kan ses i följande YouTube video: http://www.youtube.com/watch?v=GrASEk2dPEM.
Vidare anses Sensavis av externa bedömare (professor Len Scrogan, Digital Learning Architect, University of Colorado-Denver) vara världsledande inom området interaktiv 3D utbildning. Professor Scrogan säger: "I ett möte nyligen med Sensavis hade jag möjlighet att utforska deras produkter. Jag fann mig själv inget mindre än chockad. Jag har sett allt när det gäller 3D pedagogiska produkter på marknaden, och det här är det bästa jag har sett." Se även http://edtechfuture-talk.blogspot.se/
Capillum har nyligen omvandlat ett brygglån till Sensavis till ägarkapital och äger idag cirka 12,0 % av röster och kapital i Sensavis.?Anna-May Wester kommenterar vidare: ”Syftet med ”The 3D Classroom” är att kraftigt förkorta inlärningstiden och göra vardagen enklare, roligare och betydligt mer produktivt för såväl elever som lärare. Utvecklingen av innehållet sker i nära samarbete med pedagoger, rektorer i skolan och med professorer på olika universitetssjukhus.””
”The 3D Classroom” levereras komplett med stor 3D skärm, 3D glasögon, dator och tillhörande mjukvara. Återförsäljare såsom Atea och Caperio kommer att marknadsföra ”The 3D Classroom” i Norden.?För mer information se www.sensavis.com, www. the3Dclassroom.com ””


Under en 12 månaders period har Capillum lämnat brygglån om 10 MSEK till Cefour och Sensavis som sedan omvandlats till ägarkapital. Styrelsen är dock övertygad om att dessa innehav kommer att generera goda framtida vinster.
För att kunna fortsätta på inslagen väg och fortsättningsvis lämna lönsamma finansieringslösningar ger Capillum ut en obligation till attraktiva villkor.
Fast årsränta 11 %, löptid tom 30 juni 2016 samt ränteutbetalning 2 ggr/år. Obligationen kan tecknas i poster om 7 500 kr.
Memorandum samt information om obligationen finns på Capillums hemsida www.capillum.se

Kopparberg 2013-06-07

För ytterligare information vänligen kontakta:
Styrelseordförande Anna-May Wester, 070-849 14 39Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom bryggfinansiering, emissionshantering, factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora företag.
Capillum är även en av de största ägarna i de expansiva företagen Cefour, www.cefourwine.com och Sensavis, www.sensavis.com
Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan under det första verksamhetsåret.
Enskilt största ägaren i Capillum är Maxpeak AB (publ),ett bolag som är listat på Aktietorget.

Bifogad fil:
» Capillum_Nyhetsbrev_2013-06-07

2013-12-18

Pressmeddelande

2013-12-13

Sensavis lanserar ”The 3D Healthline”

Capillums viktigaste investering och tillgång i dagsläget är innehavet i Sensavis som har utvecklat en unik mjukvaruplattform för tredimensionella, interaktiva, visualiseringar. Utifrån plattformen har Sensavis skapat ”The 3D Classroom” och ”The 3D Healthline”. Med dessa globala produkter ger Sensavis undervisning inom skola och sjukvård en ny dimension både vad gäller teknik och innehåll.

2013-11-07

Årsredovisning publicerad

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012-2013 har idag publicerats på hemsidan.

2013-10-25

Kallelse årsstämma den 22 november 2013

Aktieägarna i Capillum Holding AB (publ) Kallas härmed till årsstämma den 22 november 2013 kl. 10,00 i Bolagets lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2013-10-17

Capillum informerar om innehavet i Sensavis

Som tidigare informerats har Capillum omvandlat brygglån om cirka 5 msek till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”. Capillum innehar en ägarandel i Sensavis om cirka 11 %.

2013-10-17

Capillum informerar om innehavet i Sensavis

Som tidigare informerats har Capillum omvandlat brygglån om cirka 5 msek till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”. Capillum innehar en ägarandel i Sensavis om cirka 11 %.

2013-09-04

Maxpeak blir ny huvudägare i Capillum och tillförs ett värde överstigande 15 mkr.

Maxpeak AB (publ) ”Maxpeak” har idag offentliggjort att man förvärvat röstmajoriteten i Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” för att vidareutveckla redan lönsam affärsmodell. Förvärvet har gjorts genom att Maxpeak förvärvat A-aktieägarnas samtliga aktier vilket betyder att Maxpeak idag har 74.6% av rösterna och 64.6 % av kapitalet.

2013-08-08

Nyhetsbrev 8 Aug 2013

Industribolag förbereder bud på Cefour Wine

Reklamexponering på Cefours vinglas, en innovativ utveckling som ger ökade intäkter.

2013-06-10

Capillum ger ut obligation till 11 % i fast årsränta inför fortsatt expansion

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” ger ut obligation inför fortsatt expansion.

2013-06-07

Nyhetsbrev

Förhandlingar med Maxpeak slutförda.
Capillum investerar i ”The 3D Classroom”, en svensk innovation för den globala marknaden.

2013-06-07

Capillum ger ut obligation till attraktiva villkor.

Fullständigt memorandum samt obligationsvillkor finnes nedan

2013-06-03

Finansiell information september 2012 - maj 2013:

* Periodens resultat 4 627 tkr
* Eget kapital 11 224 tkr
* Soliditet 48,9%

Capillum investerar i ”The 3D Classroom” där marknadspotentialen enbart i Sverige bedöms till minst 150 MSEK.

2013-05-31

Positiv utveckling i Sensavis

I pressmeddelande av den 24 april informerade Capillum Holding AB, ”Capillum”, att företaget har investerat i Sensavis Holding AB, ”Sensavis”. Sedan dess har en mängd positiva händelser inträffat som stärker styrelsen för Capillum i dess övertygelse om att investeringen i Sensavis kan bli en utmärkt affär för Capillums aktieägare.

2013-05-28

Capillum lämnar finansieringslösning till Wizzcom inför dess expansion i Norden och USA

Capillum Holding ”Capillum” har tidigare informerat om att man ytterst selektivt kommer att välja kunder för företagets finansieringslösningar. Capillum har även informerat om att Capillum omvandlat brygglån till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”. Sensavis är ett bolag som bl.a. specialiserat sig på interaktiv 3D visualisering av olika ämnen och budskap inom skola, medicin och näringsliv.

2013-05-14

Capillum förhandlar om utökat samarbete med expansiva Sensavis Holding

Capillum Holding ”Capillum” har tidigare informerat om att man ytterst selektivt kommer att välja kunder för företagets finansieringslösningar. Capillum har som tidigare informerat omvandlat brygglån till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”.Sensavis är ett bolag som bl.a. specialiserat sig på interaktiv 3D visualisering av olika ämnen och budskap inom skola, medicin och näringsliv.

2013-04-26

Capillum investerar i 3D-Klassrummet, framtidens utbildning för den globala marknaden

Capillum Holding AB ”Capillum”, har tidigare informerat om att Bolaget ingått samarbete med Sensavis Holding AB, ”Sensavis”, ett bolag som erbjuder nytta genom att revolutionera utbildning och kommunikation.

2013-03-22

Capillum ökar tillväxttakten och lämnar finansieringslösning till Sensavis Holding AB.

Capillum Holding,”Capillum”, har tidigare informerat om att man ytterst selektivt kommer att välja kunder för företagets finansieringslösningar. Styrelsen i Capillum har nu efter noggrann utvärdering beslutat att etablera ett samarbete med Sensavis Holding AB, ”Sensavis”, som kommer att erhålla en finansieringslösning från Capillum.

2013-03-20

Capillum Holding förvärvar A-aktier i Cefour

Capillum Holding,”Capillum”, har förvärvat 1 500 000 aktier av serie A i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ),”Cefour”. www.cefourwine.com är listat på Aktietorget.

2013-03-06

Finansiell information september 2012-februari 2013:

* Periodens resultat 4 165 tkr.
* Eget kapital 9 806 tkr.

2013-01-29

Kallelse till årsstämma den 28 februari 2013

Aktieägarna i Capillum Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 februari 2013 kl. 15,00 i Bolaget lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2013-01-22

Intressant utveckling i Cefour

Under 2012 har Capillum tillhandahållit Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) ”Cefour”, ett bolag listat på Aktietorget, finansieringslösningar.

2012-12-17

Ingår nytt lönsamt finansieringsavtal. Sista dag för att teckna konvertibel till 13,25% i ränta.

Capillum har ingått ett lönsamt finansieringsavtal och erhåller 350 tkr i vinst. Totalt har Capillum under en 3 månaders period ingått finansieringsavtal vilka totalt genererar 850 tkr i vinst. Capillum är redan idag ett snabbväxande bolag och med lönsamma finansieringsavtal ges Capillum möjlighet till snabbare tillväxt kommenterar Anna-May Wester, Capillums ordförande.

2012-12-10

Pågående förhandlingar om lönsamt finansieringsavtal.

Med anledning av ovanstående förlängs teckningstiden i pågående konvertibelemission tom 17 december 2012.

2012-12-10

Strategiskt innehav i Cefour förväntas ge ökad värdering av Capillum. Pågående förhandlingar avs. lönsamt finansieringsavtal.

”Under perioden som Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” samarbetat med Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ ”Cefour” blir vi alltmer övertygad om att Cefour har en intressant framtid, kommenterar Anna-May Wester, ordförande i Capillum”.

2012-11-28

Konvertibelemission till attraktiva villkor

Capillum Holding AB (publ),”Capillum”

Ett snabbväxande bolag med stor tillväxtpotential. Prel. resultat september-november 2012, 600 tkr i vinst. För att öka tillväxttakten genomför Capillum nu en konvertibelemission till attraktiva villkor. Capillum erbjuder 13,25% i fast årsränta tom 30 juni 2014.

2012-11-27

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” tecknar aktier i Cefour

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” tecknar aktier i Cefour Cefour förhandlar om internationell finansieringslösning med en av Capillums samarbetspartner

2012-09-28

Capillum har ingått lönsamt finansieringsavtal

Capillum har ingått lönsamt finansieringsavtal och erhåller 500 tkr i vinst. Finansieringsavtal är ett led i den intressanta utveckling som nu pågår i Capillum, kommenterar Anna-May Wester, Capillums ordförande.

2012-09-25

Capillum betalar 13,25% i ränta och genererar god lönsamhet, kommenterar styrelseordförande Anna-May Wester.

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum”, har idag en lönsam affärsmodell som bygger på att ett antal produkter kan kombineras till en för kunden intressant och kostnadseffektiv finansieringslösning.

2012-08-28

Capillum Holding omvandlar Cefours bryggfinansiering till ägarkapital.

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ), ”Cefour”, har som affärsidé att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast. Cefour, www.cefourwine.com är listat på Aktietorget.

2012-07-25

Kallelse till extra bolagstämma

29 augusti kl 16.00 i Bolagets lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2012-06-08

Capillum Holding AB (publ) lanserar lönsam affärsmodell och hjälper små och medelstora företag med all sorts finansiering

För att öka expansionstakten i Capillum Holding genomför Bolaget nu en konvertibelemission till attraktiva villkor, 10 % i fast årsränta med
löptid 1,5 år.

2012-04-11

Capillum Holding AB: Capillum Holding tecknar samarbetsavtal med Bibby Financial Services AB.

Capillum Holding har tecknat ett samarbetsavtal med Bibby Financial Services AB. Med detta avtal kan Capillum Holding erbjuda sina kunder ett mer omfattande paket av tjänster inom finansiering.

2012-04-02

Almi Invest diskuterar en investering i Capillum Holding

Företrädare för Capillum Holding AB för intensiva diskussioner med Almi Invest kring en investering i bolaget. Till grund för diskussionen ligger den nya affärsplanen som styrelsen för Capillum Holding har arbetat fram.

2012-03-28

Capillum ger ut konvertibla skuldebrev till förmånliga villkor

Capillum Holding genomför nu en konvertibelemission med attraktiva villkor, bland annat 10% fast årsränta och en löptid om 3 år.

2012-01-30

Kallelse till årstämma

Aktieägarna i Capillum Holding AB kallas härmed till årsstämma den 29 februari 2012 kl. 17,00 i Bolagets lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2009-12-11

Andreas Andersson investerar i Media Brands (Nordic) AB

Andreas Andersson investerar i Media Brands (Nordic) AB, MBN, och kommer att väljas in i styrelsen.

2009-12-08

Förlängd teckningstid med anledning av pågående förhandlingar avseende ny investering samt ökad marknadsaktivitet i befintlig investering.

Styrelsen för Capillum AB har beslutat att förlänga teckningstiden i pågående emission till den 15 december. Detta med anledning av att det finns ny information om såväl befintliga investeringar som att förhandling pågår om en ny investering.

2009-11-12

Capillum slår upp portarna

Capillum, ett nytt investmentbolag som får pengarna att växa.

2009-10-21

Test 1

djsfhg dslkfjg hdlkj hgldjskfh gldkjhfg.

2009-10-20

Capillum köper lägenhet i Florida, USA.

Under oktober månad har Capillum förvärvat sin första lägenhet i Florida, USA. Detta har gjorts tillsammans med Svenska Investeringsgruppen.