Bolagsordning

för Capillum Holding AB orgnr: 556654-5280

§1 Firma
Bolagets firma är Capillum Holding AB (publ)

§2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Ljusnarsbergs kommun.
Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm.

§3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ge och förmedla krediter och andra finansieringslösningar till företag, bedriva rådgivning avseende förvärv, innehav, förädling och avyttring av finansiella instrument, bolag och rörelser, tillhandahållande av ekonomisk rådgivning och administrativa tjänster, samt annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 4 000 000 st. och högst 16 000 000 st. aktier. Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B en röst.

Antalet A-aktier skall kunna utges till ett antal av högst 100 % av aktiekapitalet. Antalet B-aktier skall likaledes kunna utges vara högst 100 % av aktiekapitalet.

Antalet A-aktier skall kunna utges till ett antal av högst 100 % av aktiekapitalet. Antalet B-aktier skall likaledes kunna utges till ett antal av högst 100 % av aktiekapitalet.

§6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre ledamöter och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och  på bolagets webbplats tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före bolagsstämma.
Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen  av Svenska Dagbladet upphör skall annonsering i stället ske genom Dagens Industri.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

§9 Ärenden på årsstämma
På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut;

a) om fastställelse av resultat och balansräkning, samt i förekommande fall av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter och val av styrelse
11. Fastställande av antal revisorer och val av revisorer
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 september – 31 augusti.

§11 Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primärföreträdesrätt).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiär företrädesrätt kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av
varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§13 Omvandlingsförbehåll
Aktier av serie A ska, om en majoritet av A-aktieägarna så begär, kunna omvandlas till aktier av serie B, förutsatt att detta kan ske inom ramen för i bolagsordningen angivet antal aktier. Begäran om omvandling, som skall vara skriftlig och ange det antal aktier som skall omvandlas, skall göras hos bolagets styrelse. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering. Omvandling är verkställd när registrering sker.

Ändrad på årstämma 2013-02-28